Цели и средства
За нас
Опит
Сдружение "ВОБ – ВЯРА, ОБРАЗОВАНИЕ И БЪДЕЩЕ" (ВОБ) е създадено през м. ноември 2015 г. за осъществяване на дейност в обществена полза.  
Дейностите на Сдружението са насочени към: 
- създаване на възможности за обединение на научни работници и изследователи с цел създаване на научноизследователско и образователно пространство в страната; 
- осъществяване на сътрудничество за реализиране на иновационни проекти и стимулиране на научни изследвания в различни сектори; 
- подобряване на сътрудничество и обмяната на опит в международен план, в това число чрез проучване и внедряване на добри практики в различни сфери;  
- участие в извършването на научни и научно-приложни изследвания в организации (публични институции, НПО, образователни заведения ...  


Създаване на възможности за обединение на научни работници и изследователи с цел създаване на научноизследователско и образователно пространство в страната; Сътрудничество при реализиране на регионално иновационни проекти и стимулиране извършването на научни изследвания, включително разработване на нови образователни методи и методи за интеграция; Сътрудничество в обмяната на научен опит в международен план; Участие в изпълнението на различни проекти в областта на фундаментални научни изследвания, индустриални изследвания или експериментално развитие; Участие в извършването на научни и научно-приложни изследвания в организации от различни сектори; Разпространяване на резултатите от тези дейности на сдружението посредством преподаване, обучение, консултиране, публикации или трансфер на знания; 
През юни месец 2016 г. проектът на Сдружение "ВОБ – ВЯРА, ОБРАЗОВАНИЕ И БЪДЕЩЕ" - „Толерантни и единни заедно и във всичко“ на стойност 305 486,00 лева по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ беше одобрен за финансиране. Водеща организация по проекта беше Община Свищов. Поради административни проблеми на водещата организация, проектът не беше реализиран. 
В периода януари 2017-декември членове на Сдружението участваха в разработването на Проучване, свързано с въвеждането на добри практики и иновативни модели в училищното образование. 
Предмет на дейност
 Да подпомага развитието на науката и образованието чрез реализацията на иновационни проекти, научни изследвания, обмен на добри практики и създаване на нови ресурси; Да подпомага професионалната и личностната реализация на научни работници и