Опит на сдружението

През юни месец 2016 г. проектът на Сдружение "ВОБ – ВЯРА, ОБРАЗОВАНИЕ И БЪДЕЩЕ" - „Толерантни и единни заедно и във всичко“ на стойност 305 486,00 лева по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ беше одобрен за финансиране. Водеща организация по проекта беше Община Свищов. Поради административни проблеми на водещата организация, проектът не беше реализиран. 
В периода януари 2017-декември членове на Сдружението участваха в разработването на Проучване, свързано с въвеждането на добри практики и иновативни модели в училищното образование. 


Предмет на дейност

  • Да подпомага развитието на науката и образованието чрез реализацията на иновационни проекти, научни изследвания, обмен на добри практики и създаване на нови ресурси; 
  • Да подпомага професионалната и личностната реализация на научни работници и изследователи в страната чрез извършване на проучвания и други научноизследователски дейности; 
  • Да подпомага приложението на иновативни технологии и обмяна на научен и професионален опит в страната и в международен план; 
  • Да сътрудничи за разработването и изпълнението на регионални и международни проекти в областта на научните изследвания, индустриалните научни изследвания или експерименталното развитие; 
  • Да подкрепа инициативи и предоставяне на възможности за обучение в различни сектори в страната и в чужбина, включително чрез отпускане на стипендии за тази цел; 
  • Да организира и участва в семинари, научни конференции, срещи и кръгли маси с основна цел да се създадат възможности за разширяване на познанията в областта на научните изследвания и иновативните технологии в бита и индустрията, 
  • да се дискутират възможностите за развитие на българското образование и възвръщане на вярата на хората в него; 
  • Да поощрява, подпомага и пропагандира научните постижения в страната и разработените от български научни работници и изследователи иновативни технологии; 
  • Да търси и осъществява дейност, спомагаща за цялостното развитие на обществото; 
  • Да работи за реализацията на потребностите на различни групи от населението, в сферата на икономиката, посредством внедряване на иновативни технологии и образователни методи. 

Сдружението ще извършва допълнителна стопанска дейност: наемане, стопанисване и експлоатация на недвижими имоти, необходими за извършване на дейността на сдружението и постигане на целите му; покупко-продажба на стоки, свързани с дейността на сдружението; представителство, посредничество и консултантски услуги, свързани с дейността на сдружението, както и дейности незабранени от закона и имащи отношение към дейността на сдружението.