Новини и регистър

Актуални събития
Представяне на Сборник за добри практики на проведен обществен форум. Сборникът е разработен по проект: "Подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката и законодателството свързано с опазването на околната среда" по Договор за БФП с № BG05SFOP001-2.009-0031-C01, финансиран по Оперативна програма "Добро управление. Файл със сборника (pdf)

Сваляне на пълен регистър на сдружение ВОБ във формат ACCESS. Трябва да имате инсталиран MS ACCESS.
Регистър на ВОБ в WEB формат

Регистърът е разработен по проект: "Подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката и законодателството свързано с опазването на околната среда" по Договор за БФП с № BG05SFOP001-2.009-0031-C01, финансиран по Оперативна програма "Добро управление"

Механизъм и инструментариум за обратна връзка и оценка от страна на гражданите и бизнеса относно действията на ИАОС, свързани с опазването на околната среда. Механизмът е разработен по проект: "Подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката и законодателството свързано с опазването на околната среда" по Договор за БФП с № BG05SFOP001-2.009-0031-C01, финансиран по Оперативна програма "Добро управление". Файл с документа (pdf)

Гражданско участие в опазването на околната среда. Файл с документа (docx)
Препоръки за конкретни мерки в България. Файл с документа (doc)
Гражданско участие в опазването на околната среда (2). Файл с документа (doc)