Цели на сдружението 

 1. Създаване на възможности за обединение на научни работници и изследователи с цел създаване на научноизследователско и образователно пространство в страната;
 2. Сътрудничество при реализиране на регионално иновационни проекти и стимулиране извършването на научни изследвания, включително разработване на нови образователни методи и методи за интеграция; 
 3. Сътрудничество в обмяната на научен опит в международен план; 
 4. Участие в изпълнението на различни проекти в областта на фундаментални научни изследвания, индустриални изследвания или експериментално развитие; 
 5. Участие в извършването на научни и научно-приложни изследвания в организации от различни сектори; 
 6. Разпространяване на резултатите от тези дейности на сдружението посредством преподаване, обучение, консултиране, публикации или трансфер на знания; 
 7. Възвръщане вярата на хората в образованието и във възможностите за развитие на младите хора в страната; 
 8. Разработване на стратегии за въвеждане на вярата и вероучението в образователния процес, според традиционното за Република България източноправославие, съгласно чл.13, ал.З от Конституцията. 
 
 
Средства
 

 1. Проучвания и набиране на информация по отношение на основните проблеми в образованието, науката, социалната, икономическа, културна и други сфери; 
 2. Популяризиране дейността на Сдружението на територията на Република България; 
 3. Осъществяване на контакти и използване опита на други институти и сдружения, имащи същия предмет на дейност и цели; 
 4. Осъществяване контакти с други научни институти, образователни институции и учебни заведения за получаване и обмяна на информация относно възможностите за реализация на съвместна дейност; 
 5. Привличане на експерти по научни, икономически и други въпроси, свързани с дейността на сдружението; 
 6. Организация и участие в мероприятия /конференции, събрания, симпозиуми, кръгли маси и други/ в областта на научните изследвания и иновативните технологии, развитие на българското образование и средства за възвръщане на вярата на хората в него и други; 
 7. Осъществяване на контакти с държавни и общински организации за подпомагане и решаване проблеми в областта на науката и образованието; 
 8. Кандидатстване по проекти и програми и използване на възможностите на фондовете на ЕС и други фондове и финансиращи организации; 
 9. Участие в общински регионални, национални и европейски програми, участие по програми за публично-частно партньорство, приемане на подкрепа от търговци и производители съпричастни с целите.